Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage Sint-Maartenscollege

Algemeen

Een maatschappelijke stage houdt in dat scholieren vrijwilligerswerk doen als onderdeel van het onderwijsprogramma, in plaats van de gebruikelijke lessen te volgen. Het biedt scholieren de mogelijkheid om tijdens hun schooltijd kennis te maken met de samenleving, door bijvoorbeeld te wandelen met ouderen of een sponsorloop te organiseren.

De maatschappelijke stage is sinds schooljaar 2014-2015 niet meer verplicht. Scholen mogen dan zelf bepalen of zij hun leerlingen een maatschappelijke stage laten volgen. Wanneer de school besluit dit te doen, ben je als scholier echter wel verplicht mee te doen.

Er zijn geen vaste regels voor wat geldt als stageplek en wat niet. Eén belangrijke voorwaarde is dat het gaat om vrijwilligerswerk; je mag dus niet betaald krijgen. Daarnaast moet je bijdragen aan de maatschappij of de maatschappij op een andere manier leren kennen via je stage. Als je al vrijwilligerswerk doet, bijvoorbeeld bij je sportvereniging of in de leerlingenraad, kan dit tellen als maatschappelijke stage. Uiteindelijk bepaalt je school of je stageplek geschikt is of niet. Een leerling jonger dan dertien jaar mag alleen op school zelf stage lopen.( Bron: LAKS )

Sint-Maartenscollege

Het Sint-Maartenscollege heeft er voor gekozen de Maatschappelijke stage verplicht te stellen. Wij vinden dat elke leerling in het kader van burgerschapsvorming en de daaraan gekoppelde 21 first century skills, een dergelijk stage moet doorlopen. Leerlingen worden geacht tussen de 30 en 40 klokuren in leerjaar 4 in deze stage in te vullen. Deze uren kunnen worden ingevuld tijdens de Onderwijs Anders Dagen, mits er geen school gerelateerde activiteiten gepland staan.

Om een en ander in goede banen te leiden is er een aantal documenten ontwikkeld te weten stageovereenkomst en stage beoordelingsformulier.

De overeenkomst wordt voorafgaand aan de stage ingevuld en persoonlijk ingeleverd bij de stagecoördinator. De stageplannen worden vooraf goedgekeurd door de stagecoördinator. Voor de havo afdeling is dit dhr. Scheffers en voor de vwo afdeling mevr. Hans. Beiden zullen jullie op korte termijn op de hoogte stellen over de tijdlijn die hiervoor beschikbaar is. Het beoordelingsformulier laat je invullen aan het einde van de stage.

Na voldoende beoordeling ontvangt de leerling een certificaat. Dit certificaat kan hij/zij overleggen bij zijn vervolgopleiding. De kans op aan genomen te worden op zo’n opleiding wordt hiermee vergroot.

Maatschappelijke stage wordt gezien als een handelingsdeel dat vervuld moet zijn bij de overgang van klas 4 naar 5 voor HAVO/VWO en bij de overgang van klas 3 naar 4 voor MAVO.

Coördinatoren MaS

René Scheffers is coördinator voor Havo en Liesbeth Hans voor VWO.

Zij zullen het aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders, mentoren en stage aanbieders zijn.

CSC 0360
CSC 0352