Maatwerkplaats SMC 2020-2021

Visie Maatwerkplaats (MWP) Sint-Maartenscollege:

Zoals hieronder benoemd is de maatwerkplaats voor alle leerlingen die door uiteenlopende redenen dreigen vast te lopen in het onderwijs. Deze leerlingen (met een kort of lang maatwerktraject) kunnen binnen de maatwerkplek de rust/geborgenheid en ondersteuning vinden die zij wellicht nodig hebben. Deze klas beoogt een veilige, laagdrempelige en gestructureerde plek voor de leerlingen van Sint-Maartenscollege te zijn. Ook kunnen er zelfstandig (met ondersteuning van de maatwerkbegeleider) reguliere lessen op MAVO/HAVO/VWO-niveau gevolgd worden. Een plaatsing binnen de MWP kan gedeeltelijk zijn maar ook in zijn geheel, afhankelijk wat de leerling zelf nodig heeft. Tevens is het mogelijk om gemiste stof in te halen. Er bestaat een mogelijkheid om deze achterstanden weg te werken met de desbetreffende vakdocent na schooltijd. De MWP kan ingezet worden als rustplek in de pauze, maar ook als check-in en -out om bijvoorbeeld het verzuim van een leerling in kaart te brengen. Dit houdt in dat de leerling zich bij binnenkomst op school meldt en bij het verlaten van school weer afmeldt in de MWP. Deze constructie is enkel bedoeld voor leerlingen die reeds aan de MWP gekoppeld zijn om andere redenen.

De maatwerkbegeleider heeft na het afgesproken tijdpad zicht op wat de leerling nodig heeft en kan indien nodig de mentor en onderwijzend personeel voorzien van handvaten. Het inzetten van observaties binnen en buiten de reguliere lessen kan inzicht geven in wat de leerling nodig heeft. De maatwerkplaats is toegankelijk van het eerste t/m het zevende lesuur.

Doel:

Tijdelijke plaatsing met intern perspectief. ‘De kracht ligt in snelheid van handelen’

Voor wie:

Voor leerlingen die om uiteenlopende redenen dreigen vast te lopen. Echter ook leerlingen die van het speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs overstappen naar regulier onderwijs. In de criteria hieronder wordt dit nog verder uiteengezet.

Criteria:

 • Geen buitensporige gedragsproblemen.
 • Er moet vooruitzicht zijn dat we het gedrag kunnen ombuigen.
 • Niet diagnose afhankelijk (on-gelabeld).
 • Voor kwetsbare leerlingen.
 • Leerlingen die tijdelijk niet meer kunnen functioneren in de klas.
 • Voor psychosomatische problematiek.
 • Leerlingen die prikkelgevoelig zijn in de pauze (te druk).
 • Voor schakelleerlingen die uit een arrangement komen.
 • Er is sprake veelvuldig verzuim.
 • Leerlingen met grote achterstanden in zijn/haar schoolwerk.

Voorwaarden:

 • 1 vast lokaal
 • 8 leerlingen
 • Plaatsing via PM-structuur (met akkoord van TL)/ coördinatie door Ondersteuningscoördinator
 • Leerlingen moeten zelfstandig kunnen werken
 • Check-in / check-out principe
 • Prikkelarme omgeving
 • Tijdspad is vooraf besproken en kan eenmaal verlengd worden. Echter wordt er iedere zes weken geëvalueerd hoe het traject verloopt en eventueel bijgesteld.
 • Leerling heeft handelingsplan met reden van aanmelding, doel en evaluatie-datum.
 • Evaluatie via intern O-team overleg.
 • De mentor blijft de spil in de begeleiding van de leerling. Dit in de communicatie naar ouders en leerling, maar ook betreffende het algehele welzijn van de leerling.
 • Indien nodig wordt er doorverwezen naar externe hulpverlening.

Wanneer sluit een leerling het maatwerktraject af?

 • Wanneer de doelen uit het handelingsplan behaald zijn.
 • Wanneer de leerling (of zijn/haar hulpvraag) niet meer aan de criteria van de maatwerkplaats voldoet.
 • Wanneer een leerling zelf niet de motivatie heeft om aan dit traject mee te doen. De leerling en tevens ouders dienen het traject te ondersteunen.
 • Na afsluiting van het maatwerktraject vullen leerlingen en ouders anoniem een enquête in over de bevindingen in de MWP.

Overige informatie MWP

In toetsweken en gedurende het CSE is de maatwerkklas niet of beperkt toegankelijk. In overleg met de leerlingen wordt er een aangepast rooster opgesteld. In uitzonderlijke gevallen en in goed overleg met alle betrokkenen kunnen maatwerkplaats-leerlingen toetsen tijdens reguliere schoolweken in de maatwerkplaats maken.