Gymnasium op het Sint-Maartenscollege

Leerlingen met een vwo-advies zijn van harte welkom op het gymnasium van het Sint-Maartenscollege! Wie voor het gymnasium kiest, heeft Latijn en Grieks in het vakkenpakket. Maar er is meer. Door de verdieping in deze talen maken leerlingen zich ook een andere denkwijze eigen, leren ze verbanden leggen en kritisch redeneren. De meerwaarde van de gymnasiale vorming zit met andere woorden zowel in de inhoud als de aanpak..

Inhoud

Bij de klassieke talen is er in de eerste plaats ruime aandacht voor de woordenschat en grammatica. In de onderbouw ligt de focus hierop, zodat de leerlingen een stevige basis leggen om in de bovenbouw teksten te lezen. Door verbanden te leggen tussen de klassieke en de moderne talen wordt ook het taalgevoel bij de leerlingen aangewakkerd. Zo zullen ze zich andere talen met meer gemak eigen kunnen maken.

Daarnaast komt de klassieke cultuur, die van grote invloed is geweest op onze huidige westerse samenleving, uitgebreid aan bod. De oudheid is immers nog overal aanwezig, niet alleen in de woordenschat van verschillende talen, maar ook in veelvoorkomende thema’s uit de kunst en de literatuur en in fundamentele verschijnselen als rechtspraak en democratie. We vinden het dan ook belangrijk dat een gymnasiast een diepgaand en samenhangend begrip ontwikkelt van de wereld van vandaag.

Aanpak

Leerlingen die zich op het gymnasium thuis voelen, zijn talig, leergierig, ambitieus en niet bang voor een uitdaging. Integendeel: ze willen dingen werkelijk begrijpen, zoeken naar verbanden en zijn niet tevreden met een oppervlakkig antwoord. We hebben gekozen voor een aanpak die bij dit type leerlingen past. Waar mogelijk worden de leerlingen aangemoedigd om zelfstandig te denken en wetmatigheden zelf te ontdekken. De docenten begeleiden hen hierbij, zowel op vakinhoudelijk als persoonlijk vlak. Ons streven is leerlingen te stimuleren om verder te gaan – ook als het moeilijk wordt.

Het gymnasium: iets voor jou?

Zoals vermeld richt het gymnasium zich op leerlingen met een brede en diepgaande belangstelling. Onmisbaar zijn een talige aanleg en de wil zich in te zetten. Voorwaarde voor toelating is een vwo-advies van de basisschool en goede resultaten, met namen begrijpend lezen, spellen en rekenen.

Technasium

Het Sint-Maartenscollege biedt het keuzevak Technasium aan. Als jij de bèta vakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie) leuk vindt, dan kan het Technasium voor jou een extra uitdaging zijn. Zie verderop de informatie over het Technasium. Leerlingen die niet voor het Technasium kiezen, krijgen extra aanbod in de creatieve vakken (drama, tekenen, muziek en handvaardigheid).

Econasium

In de bovenbouw van het Vwo kun je kiezen voor het Econasium. Heb jij talent voor wiskunde en economie? Kies dan voor de uitdaging van het Econasium! Verderop in deze flyer meer informatie hierover.

Aischylos

Het SMC neemt jaarlijks deel aan Aischylos, een interscolair, internationaal toneelproject onder leiding van professionele regisseurs, waarin alle spelers hun eigen moedertaal mogen spreken. Na enkele intensieve repetitiedagen gaan we in het voorjaar op tournee in Zuid-Limburg en België. Samen voeren we een Griekse tragedie op met live muziek van koor en orkest. Door het samenwerken aan toneel en muziek en het persoonlijke contact, maak je internationale vrienden voor het leven. http://aischylos.com

In de bovenbouw gaan we (letterlijk) een stapje verder en trekken we naar Rome, hét centrum van een eens zo machtig wereldrijk, en Griekenland, de bakermat van de westerse beschaving. Twee must-sees waar iedere gymnasiast zijn hartje kan ophalen.

D9Muzendagen

Speciaal voor de gymnasiumleerlingen zijn er ‘D9Muzendagen’ (lees: denegenmuzendagen), waarbij we buiten de klasmuren gaan kijken naar het culturele erfgoed dat de Grieken en Romeinen ons hebben nagelaten. Een belangrijk onderdeel van D9Muzendagen zijn dan ook de excursies. In de onderbouw ontdekken we de sporen van de Romeinen in onze omgeving tijdens uitstapjes naar Tongeren, Xanten en Trier.

Op deze plekken ontstonden er rond het begin van onze jaartelling nederzettingen waar Romeinen, vaak soldaten of handelaars, in contact kwamen en zich vermengden met de plaatselijke bevolking. Aan de hand van kunst- en gebruiksvoorwerpen in de musea, maar ook ruïnes en reconstructies van tempels, badhuizen en amfitheaters krijgen we een levendig beeld van de (Gallo-)Romeinse cultuur in het noorden van het Romeinse Rijk.

Naast de excursies omvatten D9Muzendagen ook themadagen en projecten die volledig in het teken staan van de klassieke cultuur. Tijdens de toneeldagen kunnen de leerlingen op het podium schitteren in een Romeinse toga of Griekse chiton. In ‘de Nacht van de Mythen’ voeren leerlingen zelfgeschreven, vaak komische bewerkingen op van bestaande mythes. Na de onverbiddelijke commentaren van de docentenjury wordt het beste stuk van deze avond met een prijs beloond.

Voor de leerlingen die graag in de spotlights staan en het aandurven om wat langer voor een publiek te spreken, bieden we in de vijfde klas Retorica aan. Tijdens deze lessenreeks leren de leerlingen de kneepjes van de welsprekendheid met als doel zélf een redevoering te schrijven en te houden.

Andere D9Muzendagen zijn ‘Aeneas en Rome’, een onderzoeksproject waarbij de leerlingen zich verdiepen in de afkomst van de Romeinen en hun gewoonten, maar ook ‘ASICS’ (Anima sana in corpore sano), een dag in het teken van gezonde voeding en beweging. Voor wie gefascineerd is door de mysteries van het onmetelijke heelal staat een bezoek aan het Planetarium op het programma.

Het mag duidelijk zijn dat de Oudheid nog steeds leeft en ons inspiratie geeft voor tal van excursies, themadagen en projecten, die aansluiten bij verschillende vakken en onontbeerlijk zijn voor de vorming van een gymnasiumleerling. Klassieke Talen volgen aan het Gymnasium is immers veel meer dan Grieks en Latijn leren, het is ook de rijke cultuur ontdekken en de invloed ervan op onze kennis en samenleving. Bovendien leer je niet alleen in de klas of op school, maar ook – en vooral – buiten, waar je opgedane kennis écht kan ervaren en delen met klasgenoten!