Naar de brugklas

Bij de toelating tot één van onze brugklassen is het advies van de basisschool leidend. Het leerlingvolgsysteem (LVS) van de basisschool bevat gegevens vanaf groep 6 t/m 8, waarbij de nadruk ligt op de scores M8. Dit LVS maakt deel uit van het onderwijskundig rapport van de basisschool. Daarnaast adviseert de basisschool op grond van vaardigheidsscores en leerlingkenmerken, die horen bij het geadviseerde onderwijsniveau. Uiteraard vindt er een overdracht plaats door de leerkracht van groep 8 aan de ontvangende school voor voortgezet onderwijs. Het uitgangspunt is dat deze ontvangende school het advies van de basisschool volgt. De plaatsingscommissie van onze school neemt het uiteindelijke besluit. 

Onderwijsaanbod

Het Sint-Maartenscollege heeft een ruim onderwijsaanbod en kent vier diplomalijnen, namelijk mavo, havo, atheneum en gymnasium. Het Sint-Maartenscollege verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs als voorbereiding op een mbo of hbo-opleiding en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als voorbereiding op een universitaire studie. 

De speerpunten van het Sint-Maartenscollege zijn bèta-gericht onderwijs (waaronder het Technasium), econasium, cultuur, sport en versterkt Engels, waarbij leerlingen een internationaal erkend Cambridge certificaat kunnen halen. Op de mavo-afdeling kan gekozen worden voor het praktijkvak economie en ondernemen (E&O).

In de brugklas worden de volgende vakken aangeboden: Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, nask (natuurkunde + scheikunde), biologie, kunstvakken (drama, tekenen, beeldende vorming), LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding) en lichamelijke opvoeding. Er is extra ondersteuning voor de vakken Nederlands en wiskunde. Het gymnasium kent daarnaast nog Grieks en Latijn.

Technasium

Het Sint-Maartenscollege heeft met ingang van schooljaar 2022-2023 het predicaat Technasium  ontvangen. Daarom is het voor brugklassers mogelijk om zich aan te melden voor het Technasium als extra bèta- georiënteerde richting. Klik hier voor meer informatie.

Wat doen we nog meer?

Naast het reguliere curriculum is er op het Sint-Maartenscollege veel aandacht voor creativiteit, voor persoonlijke talentontwikkeling en ook voor gezelligheid. Zo organiseren wij het cabaret, disco’s voor de onderbouw, educatieve reizen en uitwisselingen, Aischylos (Grieks drama), De9Muzendagen en sportactiviteiten. Er is ook een schoolband die regelmatig repeteert en bij het cabaret of op andere schoolavonden een optreden verzorgt. Leerlingen praten ook mee in en over de organisatie van ons onderwijs in de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad.

Onderwijsvisie

Het Sint-Maartenscollege kiest bewust voor gedegen onderwijs. Onze visie is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten waarbij de docent het leerproces stuurt en de leerling centraal staat. Daarvoor gebruiken wij bijvoorbeeld de principes van directe instructie van Rosenshine.

Wij willen onze leerlingen een brede vorming geven in een warm en veilig schoolklimaat. Zo scheppen wij de randvoorwaarden voor de persoonlijke ontwikkeling, waarbinnen de leerling steeds meer verantwoordelijkheid mag nemen voor het eigen leerproces. Kortom, wij laten jou zelfstandig leren als je daaraan toe bent!