Gymnasium

Gymnasium

Tweejarige brugperiode

Leerlingen met een vwo-advies zijn van harte welkom op de gymnasium opleiding van het
Sint-Maartenscollege.

Het gymnasium is een vwo-opleiding waarin Griekse en Latijnse taal en cultuur een wezenlijke aanvulling zijn op de vwo-opleiding.
Het Sint -Maartenscollege biedt het Nederlandstalig klassiek gymnasium aan. Dit betekent veel meer dan de toevoeging van de vakken Grieks en Latijn aan het vakkenpakket. De meerwaarde zit zowel in de inhoud als in de aanpak.

Inhoud

We vinden het belangrijk dat een gymnasiast een diepgaand en samenhangend begrip van de wereld van vandaag ontwikkelt. Onderwijs in de klassieke talen maakt de historische dimensie van onze samenleving tastbaar. De oudheid is immers overal aanwezig: in vocabulaire, in thema’s van literatuur en kunst en in een zo fundamenteel verschijnsel als democratie. In elke tekst ervaren de leerlingen dat zich in andere culturen verplaatsen betekent: eigen patronen loslaten - van zinsbouw tot en met de definitie van geluk.

Bij het onderwijs in de klassieke talen is er veel aandacht voor de grammaticale structuur. De gymnasiasten krijgen een grondig inzicht in grammatica waardoor ze zich andere talen met meer gemak eigen kunnen maken.

Om het inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen de talen meteen vanaf leerjaar 1 te bevorderen, gaan wij een taalpaspoort ontwerpen: een overzicht van alle belangrijke taalverschijnselen met voorbeelden in het Latijn, Nederlands en de drie moderne vreemde talen.

Didactiek

Leerlingen die zich op het gymnasium thuis voelen, zijn leergierig, ambitieus en niet bang voor een uitdaging. Integendeel, ze willen dingen werkelijk begrijpen, zoeken naar verbanden en zijn niet tevreden met een oppervlakkig antwoord. We hebben gekozen voor een didactiek die past bij dit type leerlingen. De leerlingen krijgen nieuwe stof niet steeds uitgelegd om het dan toe te passen in oefeningen. Waar mogelijk worden de leerlingen ertoe aangezet zelfstandig te denken en wetmatigheden zelf te ontdekken. Ook weten we uit ervaring dat juist begaafde leerlingen ondersteuning nodig hebben op het persoonlijke vlak. Daarom is de didactische aanpak gericht op het versterken van belangrijke kwaliteiten als nieuwsgierigheid, moed, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en precisie. Zo leren leerlingen bijvoorbeeld ook wat ze kunnen doen als het moeilijk wordt of als ze vastzitten. Ze leren te leren – onmisbare bagage in een complexe en dynamische wereld.

Welke leerlingen gedijen op het gymnasium?

Het gymnasium richt zich op getalenteerde leerlingen met een brede en diepgaande belangstelling. Onmisbaar zijn een talige aanleg en de wil zich in te zetten - juist ook als het moeilijk wordt. Voorwaarde voor toelating is een vwo-advies van de basisschool en goede resultaten voor met name begrijpend lezen, spelling en rekenen.

Welke vakken?

In de tweejarige brugperiode volgen de leerlingen allerlei verplichte vakken zoals Nederlands, Engels, Duits, Frans, Grieks, Latijn, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, nask (natuurkunde/ scheikunde), wetenschappelijke vorming, CKV (drama, muziek en tekenen) en lichamelijke opvoeding. Daarnaast kiest elke leerling een keuzevak (meer informatie elders in deze map).

Welke begeleiding?

Iedere klas heeft een mentor die de rol van vertrouwenspersoon vervult. De mentor begeleidt de leerlingen bij hun leerproces en keuzen die ze maken in het eerste jaar. Zowel leerlingen als ouders kunnen altijd bij de mentor terecht met vragen over school.

Soms hebben leerlingen om gemotiveerd te blijven of om de stof beter onder de knie te krijgen extra hulp nodig. Dan staat een ondersteuningsteam klaar om de leerlingen die hulp te bieden die ze nodig hebben.

Om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich aan het begin van het schooljaar meteen op hun gemak voelen, start het schooljaar met een introductieprogramma. Zo kan iedereen kennismaken met zijn klasgenoten en de mentor en de weg leren vinden in het schoolgebouw.

We vinden de contacten met de ouders heel belangrijk: die lijnen zijn kort.
We organiseren bij aanvang van elk schooljaar een kennismakingsavond met de mentor en in de loop van het jaar enkele ouderavonden waarop ouders met de mentor kunnen praten.

Www.Guyhouben.Com SMC Fullres 46