Toetsoverzicht

Toetsoverzicht (TO)

Toelichting kolommen TO

In het toetsoverzicht staan alle toetsen die de leerlingen in de bovenbouw maken. Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) bestaat uit alle schoolexamenonderdelen die een leerling afgerond moet hebben, alvorens de leerling deel kan nemen aan het centraal examen (CE). De tussentoetsen zijn aangegeven met T en de schoolexamens (alleen onderdeel van het PTA) met S. De weging wordt aangegeven met een cijfer, bijvoorbeeld S1: schoolexamen met weging 1.  

Het TO is opgesteld per cohort, dus per periode dat een bepaalde examengroep in de bovenbouw zit. Zo zit een leerling die in het schooljaar 2022 - 2023 in havo 4 zit, in het cohort 2022 - 2024. Deze leerling komt immers in 2022 in havo 4 en doet in 2024 examen.

De domeincodes verwijzen naar de examensyllabus van het betreffende vak op examenblad.nl. Hierin is te vinden welke domeinen verplicht in de schoolexamens aan bod komen en welke domeinen bij het centraal examen getoetst worden. De school kan ervoor kiezen bij het schoolexamen naast de verplichte eindtermen ook schooleigen eindtermen te toetsen.

Toelichting op de kolommen:

Kolom 1: periode waarin het onderdeel getoetst wordt. Ook staat hier of de toets in een lesweek of in een toets week afgenomen wordt.

Kolom 2: in de toets kolom staat de code die overeenkomt met de code in SOMtoday

Kolom 3: de duur van de toets

Kolom 4: gewicht S / T – toets. Een S toets telt mee voor het schoolexamen; een t toets voor overgang. Het gewicht geeft aan hoe vaak de toets telt. Bijvoorbeeld: S4 is een S toets die 4x meetelt voor het totale cijfer.

Kolom 5: ST = schriftelijke toets, PO = praktische opdracht, MT = mondelinge toets

Kolom 6: geeft aan of de toets herkansbaar is.

Kolom 7: de domeinen / eindtermen die getoetst worden. Deze zijn per vak in een syllabus vastgelegd. Deze syllabus is te vinden op www.examenblad.nl

Kolom 8: onder leerstof wordt beknopt weergegeven op welke leerstof de toets betrekking heeft.

Kolom 9: geeft aan of het schoolexamen of centraal examenstof is. 

 

Kijk hier voor het examenreglement van schooljaar 2022 - 2023.