PTA's

Toelichting kolommen PTA

In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) staan alle schoolexamen onderdelen die een leerling afgerond moet hebben, alvorens de leerling deel kan nemen aan het centraal examen (CE). Tevens bevat het PTA op het Sint- Maartenscollege alle overgangstoetsen in bovenbouw; in het examenjaar worden er vanzelfsprekend geen overgangstoetsen afgenomen.

Het PTA is opgesteld per cohort, dus per periode dat een bepaalde examengroep in de bovenbouw zit. Zo zit een leerling die in het schooljaar 2021 - 2022 in havo 4 zit, in het cohort 2021 - 2023. Deze leerling komt immers in 2021 in havo 4 en doet in 2023 examen.

De domeincodes verwijzen naar de examensyllabus van het betreffende vak op examenblad.nl. Hierin is te vinden welke domeinen verplicht in het schoolexamen aan bod komen en welke domeinen bij het centraal examen getoetst worden. De school kan ervoor kiezen bij het schoolexamen naast de verplichte eindtermen ook schooleigen eindtermen te toetsen.

Toelichting op de kolommen:

Kolom 1: periode waarin het onderdeel getoetst wordt. Ook staat hier of de toets in een lesweek of in een toets week afgenomen wordt.

Kolom 2: in de toets kolom staat de code die overeenkomt met de code in SOMtoday

Kolom 3: de duur van de toets

Kolom 4: gewicht S / T – toets. Een S toets telt mee voor het schoolexamen; een t toets voor overgang. Het gewicht geeft aan hoe vaak de toets telt. Bijvoorbeeld: S4 is een S toets die 4x meetelt voor het totale cijfer.

Kolom 5: ST = schriftelijke toets, PO = praktische opdracht, MT = mondelinge toets

Kolom 6: de domeinen / eindtermen die getoetst worden. Deze zijn per vak in een syllabus vastgelegd. Deze syllabus is te vinden op www.examenblad.nl

Kolom 7: onder leerstof wordt beknopt weergegeven op welke leerstof de toets betrekking heeft.