Missie

Missie

Het Sint-Maartenscollege is een school die de mens centraal stelt. Het is een school die doel- en toekomstgericht werkt. Een school die leerlingen zo wil opleiden dat ze uitstekende kansen hebben in het vervolgonderwijs en daarna op de arbeidsmarkt.

Op onderwijskundig gebied betekent dit dat we ons richten op onderwijs dat de leerling als totale persoon als uitgangspunt neemt. We zien de leerling als zelfstandig persoon, die naast het verwerven van basiskennis ook in staat gesteld wordt tot sociaal leren en samenwerken met anderen.

Op het terrein van personeelsbeleid houdt dat in dat we streven naar een klimaat waarin innovatie en traditie hand in hand kunnen gaan. Samenwerking en het welbevinden van alle betrokkenen vinden we de basis voor goed onderwijs. Wat betreft de organisatie van de school betekent dit dat we korte en heldere lijnen nastreven en dat we leerlingen en personeel moderne voorzieningen willen bieden.

Een veilig schoolklimaat.

Binnen onze school moet oprechte aandacht zijn voor het welbevinden en de prestaties van elke individuele leerling. Een veilig schoolklimaat biedt een goede basis voor het leveren van prestaties.

Hoogst mogelijk competentieniveau per leerling.

We hechten belang aan kennis en kennisoverdracht. Uiteraard moet deze kennis relevant zijn, in die zin dat ze een weerspiegeling is van de actuele stand van zaken in het betreffende vakgebied.

Optimale ontwikkeling van intellectuele capaciteiten.

Ieder kind heeft een natuurlijk vermogen om zelfstandig kennis te verwerven en te verwerken. Rekening houdend met individuele verschillen moet de school streven naar een stelselmatige ontwikkeling van dat vermogen, zodat alle leerlingen de vaardigheden opdoen die ze nodig hebben om hun studie en hun maatschappelijke carrière met succes te doorlopen

Een stimulerend schoolklimaat.

Ruimte, variatie, discipline en plezier zijn sleutelwoorden als het gaat om het realiseren van een klimaat dat leerlingen stimuleert tot een actieve leerhouding.

Optimale ontwikkeling van creatieve vermogens.

In een wereld die zo snel verandert, is creativiteit onontbeerlijk. Bij de ontwikkeling van deze vermogens is een prominente rol weggelegd voor de schoolvakken die vanouds als expressievakken bekend staan.

MSociale en emotionele groei.

Voor een evenwichtige ontplooiing van jonge mensen is het van het grootste belang dat de nadruk niet eenzijdig ligt op de cognitieve ontwikkeling. Sociale waarden als verantwoordelijkheid, respect voor anderen en behulpzaamheid worden zowel in de dagelijkse schoolpraktijk, en meer specifiek in vakken las levensbeschouwing, filosofie en ethiek (L.E.F.) overgedragen en vóórgeleefd.