10-9-2020

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Wij ontvangen veel vragen over de mogelijkheid tot het geven van online lessen aan leerlingen die verplicht in quarantaine moeten verblijven, thuis moeten wachten tot ze getest kunnen worden of enkele dagen thuis moeten blijven vanwege verkoudheidsklachten. Bij de vraag of we als school daarin kunnen of moeten voorzien, spelen meerdere aspecten een rol.

Allereerst is de huidige situatie anders dan die tijdens de Lock down in het afgelopen voorjaar. De Minister van Onderwijs heeft destijds bepaald dat de scholen dicht moesten en er op afstand onderwijs moest worden gegeven. In de huidige situatie heeft hij juist bepaald dat de scholen open zijn en fysiek onderwijs moeten geven aan voltallige klassen.

Dit betekent dat docenten wettelijk verplicht zijn om op school lessen te verzorgen, maar dit houdt evenwel niet in dat van docenten geëist kan worden dat ze online lessen verzorgen. Wel moeten ze aan leerlingen die thuis zitten ondersteuning verlenen in de vorm van het in Somtoday noteren van huiswerk, in Itslearning vermelden van leerdoelen en opdrachten, het plaatsen van onderwijsmateriaal en het per e-mail beantwoorden van vragen.

Zwaarwegender is echter de vraag omtrent de veiligheid van leerlingen en docenten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een klas moet veilig zijn voor leerlingen om zich vrij te kunnen uiten. Binnen de beslotenheid van het klaslokaal heeft de docent controle over de groepsdynamiek; hij kan sturend optreden, leerlingen uitdagen en tegelijkertijd beschermen. Deze controle geeft hij prijs zodra personen van buiten zijn klaslokaal meeluisteren en meekijken. 

Het hangt dus van het vak, het onderwerp en de aard van de les af, of de docent beslist om wel of niet online les te geven. Een wiskundeles heeft een heel ander karakter dan een les maatschappijleer, waar meningen en politieke opvattingen worden geventileerd. Een examenklas heeft een heel andere werkhouding en dynamiek dan een brugklas, daar speelt de zelfstandigheid van de groep een rol.

De autonomie van de docent bepaalt daarom of, en zo ja op welke wijze en in welke klassen, de lessen online kunnen worden aangeboden, met in achtneming van de veiligheid van de leerlingen en de docent. We vragen daarom ook de betreffende leerlingen om contact op te nemen per e-mail met hun docenten om te vernemen op welke wijze de lessen zullen worden gegeven.

 

Met vriendelijke groet,

 

Paula Corsten

Directeur