Faciliteiten voor leerlingen

Faciliteitenlijst - Procedure en deadlines

Het Sint-Maartenscollege maakt gebruik van een faciliteitenlijst. Dit overzicht geeft aan welke leerlingen recht hebben op verlengde toetstijd en wie er gebruik mag maken van de laptop. Om in aanmerking te komen voor deze faciliteiten dient het o-team tijdig een kopie van een officiële verklaring te ontvangen. Denk hierbij aan een officiële dyslexieverklaring, een verklaring van het Autisme Spectrum Stoornis (ASS), ADHD etc. Tevens kan in uitzonderlijke gevallen een medische verklaring in overleg met het o-team voor een tijdelijke plaatsing op de faciliteitenlijst zorgen. De beoordeling van deze medische verklaring door het o-team is leidend. Een aanvraag voor extra faciliteiten verloopt via de mentor

Gebruik van de laptop tijdens toetsen wordt bij leerlingen met een dyslexieverklaring standaard toegestaan, echter bij overige beperkingen dient dit expliciet te zijn vermeld in de verklaring of het onderzoeksverslag. 
In verband met de organisatie van een toetsweek geldt er bij het Sint-Maartenscollege voor plaatsing op de faciliteitenlijst een uiterste inleverdatum. In geval van beperkingen van acute aard (zoals bijvoorbeeld een gebroken arm) kunnen in overleg met de teamleider alsnog faciliteiten worden verleend. 

Schooljaar 2019-2020
Toetsperiode uiterste inleverdatum van een officiële verklaring:

Periode

Deadline

Voor wie?

Periode 1

16 september

Havo 5/vwo 6

Periode 2

11 november 2019

Alle klassen

Periode 3

17 februari 2020

Alle klassen

CSE

30 maart 2020

Havo 5/vwo 6

Periode 4

25 mei 2020

Havo 1 t/m 4, vwo 1 t/m 5

Voor vragen over een specifieke verklaring of vragen over de faciliteitenlijst  kunt u terecht bij het O-team; m.claus@lvomaastricht.nl  of v.vanlibergen@stichtinglvo.nl (contactpersoon faciliteitenlijst).

Maatwerkplaats SMC 2019-2020

Zoals hieronder benoemd is de maatwerkplaats voor alle leerlingen die door uiteenlopende redenen dreigen vast te lopen in het onderwijs. Deze leerlingen (met een kort of lang maatwerktraject) kunnen binnen de maatwerkplek de rust/geborgenheid en ondersteuning vinden die zij wellicht nodig hebben. Deze klas beoogt een veilige, laagdrempelige en gestructureerde plek voor de leerlingen van Sint-Maartenscollege te zijn. Ook kunnen er zelfstandig (met ondersteuning van de maatwerkbegeleider) reguliere lessen op MAVO/HAVO/VWO-niveau gevolgd worden. Een plaatsing binnen de MWP kan gedeeltelijk zijn maar ook in zijn geheel, afhankelijk wat de leerling zelf nodig heeft. Tevens is het mogelijk om gemiste stof in te halen. Er bestaat een mogelijkheid om deze achterstanden weg te werken met de desbetreffende vakdocent na schooltijd. De MWP kan ingezet worden als rustplek in de pauze, maar ook als check-in en -out om bijvoorbeeld het verzuim van een leerling in kaart te brengen. Dit houdt in dat de leerling zich bij binnenkomst op school meldt en bij het verlaten van school weer afmeldt in de MWP. Deze constructie is enkel bedoeld voor leerlingen die reeds aan de MWP gekoppeld zijn om andere redenen.

De maatwerkbegeleider heeft na het afgesproken tijdpad zicht op wat de leerling nodig heeft en kan indien nodig de mentor en onderwijzend personeel voorzien van handvaten. Het inzetten van observaties binnen en buiten de reguliere lessen kan inzicht geven in wat de leerling nodig heeft. De maatwerkplaats is toegankelijk van het eerste t/m het zevende lesuur.

Doel:

Tijdelijke plaatsing met intern perspectief. ‘De kracht ligt in snelheid van handelen’

Voor wie:

Voor leerlingen die om uiteenlopende redenen dreigen vast te lopen. Echter ook leerlingen die van het speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs overstappen naar regulier onderwijs. In de criteria hieronder wordt dit nog verder uiteengezet.

Criteria:

 • Geen buitensporige gedragsproblemen.
 • Er moet vooruitzicht zijn dat we het gedrag kunnen ombuigen.
 • Niet diagnose afhankelijk (on-gelabeld).
 • Voor kwetsbare leerlingen.
 • Leerlingen die tijdelijk niet meer kunnen functioneren in de klas.
 • Voor psychosomatische problematiek.
 • Leerlingen die prikkelgevoelig zijn in de pauze (te druk).
 • Voor schakelleerlingen die uit een arrangement komen.
 • Er is sprake veelvuldig verzuim.
 • Leerlingen met grote achterstanden in zijn/haar schoolwerk.

Voorwaarden:

 • 1 vast lokaal met hieraan gekoppeld een kleinere ruimte/kantoor.
 • 8 leerlingen.
 • Plaatsing via PM-structuur (met akkoord van TL)/ coördinatie door Ondersteuningscoördinator.
 • Leerlingen moeten zelfstandig kunnen werken.
 • Check-in / check-out principe.
 • Prikkelarme omgeving.
 • Tijdspad is vooraf besproken en kan eenmaal verlengd worden. Echter wordt er iedere zes weken geëvalueerd hoe het traject verloopt en eventueel bijgesteld.
 • Leerling heeft handelingsplan met reden van aanmelding, doel en evaluatie-datum.
 • Evaluatie via intern O-team overleg.
 • De mentor blijft de spil in de begeleiding van de leerling. Dit in de communicatie naar ouders en leerling, maar ook betreffende het algehele welzijn van de leerling.
 • Indien nodig wordt er doorverwezen naar externe hulpverlening.

Wie begeleidt er in MWP?

 • Maximaal 2 verschillende personen.
 • Iemand met affiniteit met zorgleerlingen.
 • Iemand die sterk is in een orthopedagogische aanpak.
 • Iemand die in staat is om professionele vertrouwensband aan te gaan.
 • Iemand die daadkrachtig kan handelen.
 • Iemand die in staat om adequate en passende handelingsadviezen te kunnen geven.
 • Iemand die bekwaam is in contacten met zorgteam, mentor, ouders en docenten.

Wie worden er nog meer gekoppeld?

 • Begeleider Passend Onderwijs(BPO’er) kan ter consultatie gekoppeld worden, ook indien er opgeschaald moet worden naar een specialistenteam VSO.
 • De mentor van de leerling blijft de spil in de begeleiding en zal meegenomen worden in alle ontwikkelingen/evaluaties.
 • De ouders/verzorgers worden actief betrokken bij het traject van de leerling in de MWP.
 • Ondersteuning vanuit O-team indien gewenst (psycholoog, SMW).
 • Stagiaire met bij voorkeur een pedagogische achtergrond. (indien aanwezig).
 • Indien mogelijk en gewenst wordt de reeds aanwezige externe hulpverlening ook ingezet.

Waar gesitueerd?

 • Op een rustige plek met voldoende daglicht.
 • De ruimte dient gefaciliteerd te zijn met pc en telefoon.
 • Alle personeelsgeledingen zijn betrokken (OP en OOP).
 • Er dient een absentieregistratie systeem aanwezig te zijn.

Wanneer sluit een leerling het maatwerktraject af?

 • Wanneer de doelen uit het handelingsplan behaald zijn.
 • Wanneer de leerling (of zijn/haar hulpvraag) niet meer aan de criteria van de maatwerkplaats voldoet.
 • Wanneer een leerling zelf niet de motivatie heeft om aan dit traject mee te doen. De leerling en tevens ouders dienen het traject te ondersteunen.
 • Na afsluiting van het maatwerktraject vullen leerlingen en ouders anoniem een enquête in over de bevindingen in de MWP.

Overige informatie MWP:

In toetsweken en gedurende het CSE is de maatwerkklas beperkt toegankelijk. In overleg met de leerlingen wordt er een aangepast rooster opgesteld. In uitzonderlijke gevallen en in  goed overleg kunnen een aantal toetsen in de maatwerkplaats gemaakt worden. Lokaal 1.8 is ingezet als Maatwerkplaats binnen SMC.