Naar de brugklas

Bij de toelating tot één van onze brugklassen is het advies van de basisschool leidend. Het leerlingvolgsysteem (LVS) van de basisschool bevat gegevens vanaf groep 6 t/m 8, waarbij de nadruk ligt op de scores M8. Dit LVS maakt deel uit van het onderwijskundig rapport van de basisschool. Daarnaast adviseert de basisschool op grond van vaardigheidsscores en leerlingkenmerken, die horen bij het geadviseerde onderwijsniveau. Uiteraard vindt er een overdracht plaats door de leerkracht van groep 8 aan de ontvangende school voor voortgezet onderwijs. Deze ontvangende school volgt het advies van de basisschool.

Onderwijsaanbod

De locatie Sint-Maartenscollege heeft een ruim onderwijsaanbod en kent vier diplomalijnen, namelijk mavo, havo, atheneum en gymnasium. Het Sint-Maartenscollege verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs als voorbereiding op een HBO opleiding en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als voorbereiding op een universitaire studie. In de studierichtingen, mavo, havo en vwo, wordt aandacht besteed aan de speerpunten van het Sint-Maartenscollege, zoals internationalisering, internationaal burgerschap, sport, versterkt Frans en Engels, waarbij leerlingen een internationaal erkend Cambridge certificaat kunnen halen.

In de brugklas worden de volgende vakken aangeboden: Nederlands, Engels, Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, nask (natuurkunde + scheikunde), biologie, ckv (kunstvakken), wetenschappelijke vorming en lichamelijke opvoeding. Het gymnasium kent daarnaast nog Grieks en Latijn.

Wat doen we nog meer?

Naast het reguliere curriculum is er op het Sint-Maartenscollege veel aandacht voor creativiteit, voor persoonlijke talentontwikkeling en ook voor gezelligheid bijvoorbeeld bij het cabaret, disco’s voor de onderbouw, educatieve reizen en uitwisselingen, Aischylos (Grieks drama), De9Muzendagen, sportactiviteiten en de videoclub. Leerlingen praten ook mee in en over de organisatie van ons onderwijs in de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad.

Het Sint-Maartenscollege benut maximaal de ambities en mogelijkheden van elke leerling door het herkennen en erkennen van het (individuele) leerling profiel. Het uitgangspunt hierbij is optimale differentiatie gericht op een succesvolle doorstroom naar het MBO, HBO of WO.

Deze missie & visie is vertaald naar 5 onderwijskundige doelstellingen te weten:

  • De leerling leert creatief te denken.
  • Hij/zij leert nieuwsgierig te zijn.
  • Leerlingen leren van en met elkaar.
  • De leerling is (mede)eigenaar van het eigen leerproces.
  • Hij/zij leert reflectief te zijn.