Kwaliteit

Kwaliteit

Het kwaliteitsbeleid van het SMC heeft in de afgelopen jaren diverse vormen gehad, o.a. die van een collegiale visitatie, die een analyse van de school opleverde waarop verder beleid gebaseerd werd.

Het SMC neemt elke vorm van externe kwaliteitsmeting serieus. Uiteraard zijn de beoordelingen van de Inspectie van wezenlijk belang, maar ook beoordelingen door landelijke dagbladen en weekbladen bieden een relevant referentiekader. Uit metingsvergelijkingen blijkt dat onze school in alle gevallen tot de beste 25% dient te behoren van de VO-scholen in Nederland.

Op dit moment participeert het SMC in ‘Vensters voor verantwoording’. Daarin zijn alle belangrijke data opgenomen omtrent de resultaten van de school wat betreft onderwijs, zorg, personeelsbeleid en middelen. Omdat daarin ook de resultaten van vergelijkbare scholen zijn opgenomen, kan de benchmark benut worden bij het jaarlijks vaststellen van beoogde doelen. ‘Vensters voor verantwoording’ bevat tevens scores op het gebied van tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Daarbij worden standaard vragenlijsten gebruikt. Het SMC gaat op deze basis de tevredenheid systematisch meten. Het SMC zal in 2011 alle gegevens die ‘Vensters voor verantwoording’ vraagt, beschikbaar maken. De kengetallen zullen benut worden om jaarlijks concrete kwaliteitsdoelen te formuleren.

Kwaliteit van onderwijs is in belangrijke mate terug te voeren op de kwaliteit van de individuele docent. Systematische voortgangsgesprekken en functioneringsgesprekken, gekoppeld aan lesbezoek, zijn essentieel in de monitoring van die kwaliteit. Dit beleid wordt gecontinueerd. Bij docenten met een tijdelijke aanstelling is de evaluatie van lessen onderdeel van de beoordeling.